Reklam
  • Reklam
Artvin Belediye Meclisi Mayıs Ayı Kararları Açıklandı

Artvin Belediye Meclisi Mayıs Ayı Kararları Açıklandı

Artvin Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısından çıkan kararlar açıklandı.

26 Mayıs 2015 - 16:09

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe başkanlığında, belediye başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, belediye meclis üyeleri katıldı.

Artvin Belediye Meclisinde 10 gündem maddesi karara bağlandı.

Madde-1)2014 yılı Bütçe Kesin Hesabını karara bağlamadan önce, Belediye Meclisinin 07.04.2014 gün ve 16 sayılı kararı ile oluşturulan Bütçe Komisyonuna havalesine; 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabı Komisyonca incelendikten sonra Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda 2.oturumda görüşülmesine, 2.oturumun 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılmasına Belediye Meclisinin 06/05/2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) Artvin Belediye Meclisinin 01.04. 2015 tarih ve 39 sayılı kararıyla kurulan Etüt Proje Müdürlüğü kurulması ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kapatılması kararına istinaden ilgili birimlerin bütçe işlemleri Plan ve Bütçe Komisyonunda olumlu görüşü alınarak ekteki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir.

Madde-3)  1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası UİP-7328-5 olan ve Gelişim Planlama tarafından düzenlenmiş olan Artvin Merkezde muhtelif Mahallelerde trafo yerleri için plan değişikliği çalışması yaklaşık 120 m² lik bir alanı kapsamaktadır.

a-) İmar planı değişikliğine konu olan alan, Artvin İli, Merkez İlçesi Orta Mahallesi’nde 198 ada 28 parselde, bir adet trafo yapılması planlanan alanı kapsamaktadır. Planlamaya konu parsel Temel Eğitim Okulu olarak mevcut imar planında planlanmıştır ve Maliye Hazinesi’ne ait alanda bulunmaktadır.

 İmar planına konu olan parselin içinde bulunduğu eğitim tesis alanı ve çevresindeki konutların elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumun standartlarına uygun trafo alanlarının belirlenmesi imar planı değişiklik teklifinin amacıdır.

b-) İmar planı değişikliğine konu olan alan, Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahallesi’nde tescil harici (kadastral yol) , bir adet trafo yapılması planlanan alanı kapsamaktadır. Planlamaya konu alan, ilköğretim tesisi olarak mevcut imar planında planlanmıştır. İmar planına konu olan alan ve çevre yapılaşmaların elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumun standartlarına uygun trafo alanının belirlenmesi imar planı değişiklik teklifinin amacıdır.

c-) İmar planı değişikliğine konu olan alan, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle’de 542 ada 19 parselde, bir adet trafo yapılması planlanan alanı kapsamaktadır. Planlamaya konu parsel, park ve otopark alanı olarak mevcut imar planında planlanmıştır. Mülkiyeti Özel Şahıslara aittir.

İmar planına konu olan parsel ve çevresinde inşa edilen yapıların elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumun standartlarına uygun trafo alanının belirlenmesi imar planı değişiklik teklifinin amacıdır.

Söz konusu trafo yerlerinin yerinde tespiti, alternatif yerler tespit edilmesi için konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası UİP-7328-6 olan ve Akropol Planlama tarafından düzenlenmiş olan Planlama alanı, Artvin İli, Merkez İlçesi, Şehitlik Köyü sınırları içerisinde yer alan toplam yaklaşık 1,48 hektarlık alandan oluşmaktadır.

“Katı Atık Bertaraf Tesisi” amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, toplam brüt 1.155.000 m3'lik inşaat atığı potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Deriner Beton Enerji İnş. San İç ve Dış Tic. A.Ş. adına Artvin ili Merkez ilçesi Şehitlik Köyü 14.834 m2 lik alanda katı atık bertaraf tesisi yapılmak istenilen alan orman vasfında yer almakta olup Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 15.04.2015 tarih 55 sayılı Ön İzin Oluru ile “izinlendirilmiştir. Kamulaştırmadan etkilenecek yerleşim olmadığından yeniden iskân olmayacaktır. Planlama alanı Artvin Belediyesi yetki alanı içerisinde kalmaktadır. İnceleme alanında 7269 sayılı Afet yasasına göre herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Artvin İl Özel İdaresinin, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün, TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün, Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, Halk Sağlığı Müdürlüğünün, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar)ın Kurum mevzuatı açısından sakınca bulunmadığı belirtmişlerdir.

Katı Atık Bertaraf Tesisi Alanında, planlama alanını oluşturan alanda yer alan atıkların bertaraf edilmesine yönelik Kırma Eleme Tesisi, Beton Santrali vb. tesisler yapılabilir. Bu alanda yapılanma yoğunluğu ve yüksekliği tesisin teknolojik özelliği dikkate alınarak ihtiyaca göre belirlenecektir. Bu alanda yer alacak tesislere ait yardımcı binalar(idari bina, yemekhane vb.)  için yapılanma yoğunluğu E:0.10, Yençok:6.50 m’dir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 05.05.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmında belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

Katı Atık Bertaraf Tesisi projesinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca uygunluğuna;

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası UİP-7328-1 olan ve Şehir Plancı Mesut YÜKSEL tarafından düzenlenmiş olan Artvin Merkez Çarşı Mahallesi 27 30 Lc-Rb pafta 17 ada 1 ve 2 parseller, 67 ada 1 parsel, 65 ada 9 parsellerde plan değişikliği çalışması yaklaşık 20000,00 m² lik bir alanı kapsamaktadır. Uygulama İmar Planında 40 S IV B ve 40 S I C paftalarında 30600-30700 dikey, 28900-29000 yatay koordinatları arasında kalmaktadır. 17 ada 1 ve 2 parseller, 67 ada 1 parsel kamusal alanlara ayrılmıştır. 65 ada 9 parsel özel mülkiyete konu olup yaklaşık 2300 m² yüzölçümündedir. 500 m² lik kısmı A-5 nizamlı konut adasına tahsisli olup kalan kısımları yol ve yeşil alan olarak ayrılmıştır. Planlama çalışması ile Artvin Çarşı Mahallesi Sanayi Sokak ile Rüzgârlı Sokak arasında kalan 7.00 m lik Kafkasör Festival Caddesi yolu trafiğe açılabilmesi için 10.00 m olarak planlanmıştır. Planlama çalışmasının amacı olan yol düzenlemesinin sonunda yer alan bu alanında kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması, çevre parsellerde daha önce uygulama yapılmış olmasından ötürü kamuya ayrılan alanların 18. Madde uygulaması ile kazanılamayacak olması vb gibi nedenlerden ötürü, imar planında kamuya ayrılan park alanının bir kısmı yine B-7 nizamında imar adasına dönüştürülmüştür. Bu sayede parsel maliklerinin 3194 sayılı Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre uygulama yapmalarına imkân oluşturulmuştur. Kent adına önemli işleve sahip Kafkasör Festival Caddesi yolu 7.00 m dir. 65 ada 9 parsel üzerinde plan değişikliği düzenlenirken çevre parseller etkilenmemiştir. 65 ada 9 parselin bulunduğu adanın üzerindeki 7 m lik yol kaydırılarak dikey olarak 10 m lik yola merdiven olarak bağlanmıştır. Mekânsal planlar yapım Yönetmeliğinde belirtilen sosyal teknik altyapı alanlarında ki plan değişikliklerinde uyulması gereken esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 29. maddesinde “İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı değişikliklerinde;

1- Devamlılığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz. 2- Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır. 3- İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m.den dar yaya, (10.00) m.den dar trafik yolu açılamaz, meskûn alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. 4- İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez. 5- İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişinin değiştirilmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınacak görüşe uyulur.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince uygunluğuna; Belediye Meclisinin 06.05.2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) DERİNER Beton Enerji İnş. San. İç ve Dış Tic.A.Ş.’nin Geri Dönüşüm Tesisi ile ilgili faaliyette bulunabilmek için, Kırma Eleme Tesisi ile Beton Santrali için satışı yapılan ( beton, kum, çakıl, filler vb. ) her tür malzemenin irsaliye faturası üzerinden m ³ başına ‰ 2'sinin  Belediye payı olarak her ay sonunda Belediyemiz hesaplarına yatırılması, ayrıca  işyeri açma ve çalıştırma ruhsat ücreti olarak 10.000,00 TL ücret ödenmesine Belediye Meclisinin 06/05/2015  günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, onaylandı ve Mayıs ayı oturumuna son verildi.

 

Bu haber 893 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x